اعضاء اصلی انجمن

۱_آقای آرمین گلشاهی                   رئیس هیات مدیره